استراتژیها:
- ارتقاء سطح علمی و توانمند سازی کارکنان
- ایجاد تحول و نوآوری در فعالیتها و اقدامات مدیریتهای حوزه معاونت
- بهبود وضعیت فضای فیزیکی واحدهای زیر مجموعه
- بهبود روند نظام جمع آوری، ثبت، تحلیل و کاربرد اطلاعات
- اصلاح ساختار نحوه توزیع بودجه دانشگاه بین واحدهای تابعه دانشگاه و استفاده از توان بالقوه واحدهای تحت پوشش دانشگاه
- خرید خدمت و کالا از بخش غیر دولتی جهت کاهش تصدیگری دولت
- تأمین نیروی تخصصی مورد نیاز
- بهبود نظارت بر عملکرد هزینه ای و بودجه ای واحدها