اعضاء
- دکتر محمدرضا حاجی زاده ( معاونت توسعه )
- محسن بیجامی ( رئیس اداره بیمه و سلامت )
- رضا معتمدی ( مدیر مالی )
- مهدی کرمی ( مدیربودجه )
- مسعود ایرانپور ( مدیر فناوری و اطلاعات )
- حسین جعفری ( کارشناس فناوری اطلاعات درمان )
- نادر بقایی ( مسئول درآمد بیمارستانهای مرادی و نیک نفس )
- رضا عابدینی ( مسئول درآمد بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) )

زمان برگزاری : شنبه ساعت 8 تا 10 یک هفته در میان