رسالت:
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مصمم است از طریق بهبود مستمر در جهت برآورد و جذب نیروهای انسانی متخصص و کارآمد، توانمند سازی کارکنان و نگهداشت نیروی انسانی، استفاده بهینه از امکانات، واگذاری امور پشتیبانی به بخش غیر دولتی و کاهش تصدیگری، تأمین و نگهداری از فضای فیزیکی با استفاده از روش های مؤثر و کارآمد، اختصاص بودجه در قالب برنامه و فعالیت ، نظارت بر هزینه های عملیاتی و حراست اموال، همراه با ارائه گزارش در قالب کرامت انسانی، قانونمداری، عدالت محوری، مشتری محوری و مشارکت جویی، به نحوی که تسهیل کننده تحقق اهداف واحدهای مختلف دانشگاه باشد ، فعالیت نماید.