معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مجموعه ای جهت تمهید مقدمات اجرای برنامه های دانشگاه درجهت تحقق اهداف سازمانی می باشد.
وظایف
- تهیه و پیشنهاد خط مشی های اداری و مالی دانشگاه در قالب مقررات و ضوابط موجود در هدفهای مورد نظر دانشگاه به شورای دانشگاه
- تعیین خط مشی صحیح در انجام خدمات اداری و مالی با توجه به سیاست کلی دانشگاه
- نطارت بر اجرای خط مشی های تصویب شده از واحدهای دانشگاه
- نظارت بر حسن انجام امور اداری مالی و خدماتی و تعمیراتی دانشگاه
- ایجاد هماهنگی بین امور ستادی با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر
- شرکت در کمیته ها، کنفرانس ها، کمیسیون ها و سمینارهای اداری و مالی
- بررسی و مطالعه و تحقیق درباره خط مشی دولت و دانشگاه متبوع در زمینه ایجاد تشکیلات و فراهم آوردن وسایل و امکانات برای رشد معنوی و مادی کارکنان
- بررسی دقیق تشکیلات تفصیلی دانشگاه و پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت ادغام و جابجایی کارکنان در واحدها
- تنظیم برنامه آموزشی و کارآموزی ضمن خدمت در راستای ارتقاء سطح کارائی کارکنان در سطوح مختلف شغلی به منظور ارائه خدمات مطلوب
- بررسی و تجزیه و تحلیل بخشنامه ها و ارائه موارد مهم به مسئولین مربوطه
- نظارت و پیگیری در اجرای صحیح و تسریع پروژه های عمرانی و تامین امکانات اجرایی برای پیشرفت فیزیکی آنها
- نظارت دقیق بر کلیه خریدهای داخلی و خارجی
- صدور ابلاغیه های اداری و ماموریت ها برای اعضاء هیئت علمی
- صدور بخشنامه های اداری و مالی
- نظارت و پیگیری در مورد مسائل حقوقی دانشگاه
- نظارت دقیق بر سیاستها و خط مشی های کلی در مورد استخدام و طرحهای پرسنلی و روشهای تشویق و تنبیه و اضافه کاری
- رسیدگی به هدفهای اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف
- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کاری واحدهای تابعه
- برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و پیمانکار برای طرحهای عمرانی
- ساماندهی فضاهای فیزیکی دانشگاه
- پیشنهاد بودجه های جاری و عمرانی دانشگاه برای تعریف در بودجه سالانه کشور
- نظارت در خصوص انتصابات کارکنان
- انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام مافوق