معرفی اعضاء

 

ردیف نام و نام خانوادگی پست سمت 
1  دکتر محمدرضا حاجی زاده  معاون  توسعه مدیریت و منابع  رئیس
2 حمید عمویی مشاور معاون توسعه دبیر 
3 مسعود ایرانپور مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات عضو
4 محمد نقوی مدیریت نوساری و توسعه سرمایه انسانی عضو
5 مهدی کرمی مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد عضو
6 سعید کریمی مدیریت خدمات و پشتیبانی عضو
7 مجید صالحی مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و عمرانی و تجهیزاتی عضو
8 رضا معتمدی مدیریت امور مالی عضو